Razvoj eUprave

NALED se od svog osnivanja zalaže za optimizaciju i digitalizaciju administrativnih postupaka, a prateći najbolje svetske prakse u ovoj oblasti u cilju modernizacije javne uprave, zajedno sa stručnjacima iz IBM-a 2016. godine objavljen je prvi Strateški okvir za razvoj elektronske uprave u našoj zemlji. Nakon toga je 20-ak ICT kompanija osnovalo tematski Savez za eUpravu, sa ciljem da daje predloge za donošenje i zaokruživanje budućeg regulatornog okvira, te da kontinuirano prati, unapređuje i podstiče dalji razvoj elektronske uprave i elektronskog poslovanja u Srbiji.

Kako je jedna od prvih preporuka Saveza bila da se formira centralno telo na nivou države koje bi upravljalo i nadgledalo proces razvoja eUprave, 2017. godine je, na inicijativu Saveza, Vlada Republike Srbije osnovala Kancelariju za IT i eUpravu, a potom i Koordinacioni savet za eUpravu, oba sa zadatkom da kontinuirano prate i usmeravaju dalji razvoj eUprave. NALED je angažovan u Koordinacionom savetu za razvoj elektronske uprave i učestvovao je u izradi Programa razvoja eUprave i pratećeg Akcionog plana za period 2020-2022, kao i u evaluaciji efekata ovog strateškog dokumenta i planiranju novog Programa i pratećeg Akcionog plana za period 2023-2025. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

KLJUČNE INICIJATIVE I REZULTATI

NALED i Savez za eUpravu su do danas pokrenuli brojne inicijative za usvajanje regulatornog okvira i unapređenje praksi u ovoj oblasti kroz razvoj i promovisanje veće upotrebe elektronskih servisa. U nastavku su izlistane neke od ključnih inicijativa i rezultata.

REGULATORNI OKVIR U OBLASTI E-UPRAVE 

NALED je inicirao i učestvovao u donošenju ključnih propisa u oblasti elektronske uprave i elektronskog poslovanja, kao što su Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju sa pratećim podzakonskim aktima, Zakon o elektronskoj upravi i pratećim podzakonskim aktima, kao i Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, kojim se po prvi put uvodi mogućnost elektronskog arhiviranja dokumentacije. NALED je učestvovao u donošenju drugih propisa od značaja za ovu oblast kao što je Zakon o informacionoj bezbednosti, ali i u izradi strateških dokumenata Vlade kao što je Program razvoja elektronske uprave sa pratećim Akcionim planom, Strategija razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti, Strategija razvoja digitalnih veština i dr. Uključeni smo u sve ključne propise koji se tiču ove oblasti i članovi smo radnih grupa Vlade za usvajanje novih propisa koji uređuju oblast elektronske uprave i elektronskog poslovanja, ali i telekomunikacija (elektronske komunikacije, širokopojasni internet, izgradnja mreže baznih stanica mobilne telefonije i sl).

NALED je bio uključen u izmene i dopune propisa koji su u nadležnosti Ministarstva pravde, Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Ministarstva finansija: Zakona o fiskalizaciji, Zakona o elektronskom fakturisanju, Zakona o privrednim društvima, Zakona o postupku registracije u APR-u, Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Zakona o porezima na imovinu, Uredbe o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja. Bili smo uključeni i u rad sledećih radnih i stručnih grupa ministarstava: za unapređenje pozicije Republike Srbije na EU eGov Benchmark listi, za otvorene podatke, za reformu kancelarijskog poslovanja, za olakšavanje uslova za postavljanje radio baznih stanica mobilne telefonije, za širokopojasni internet, za evaluaciju efekata Programa razvoja eUprave 2020-2022. godine i pripremu novog strateškog dokumenta u oblasti eUprave i pratećeg Akcionog plana za period 2023-2025. godine.

Trenutno, uključeni smo u izmene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o informacionoj bezbednosti, koje se sprovode pod pokroviteljstvom Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

UKIDANJE PEČATA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

Uz podršku Britanske ambasade, a u okviru projekta Ka administraciji bez suvišnih papira, NALED je inicirao i učestvovao u donošenju izmena Zakona o privrednim društvima kojima je ukinuto korišćenje pečata za privredna društva.

DIGITALIZACIJA U OBLASTI FINANSIJA – ELEKTRONSKO I BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE, ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I DIGITALNA FISKALIZACIJA

NALED i Savez su kroz više projekata promovisali i promovišu razvoj elektronskog i bezgotovinskog plaćanja. Od osnivanja Saveza zalažemo se za ukidanje obaveze dostavljanja dokaza o uplati, što je od aprila 2021. godine omogućeno razvojem sistema ePlati za usluge Ministarstva unutrašnjih poslova, ali se zalažemo i za njegovo proširenje na usluge drugih državnih organa. Takođe, zalažemo se za omogućavanje i širenje bezgotovinskog plaćanja u javnoj upravi, te smo u tu svrhu sproveli i takmičenje između opština i gradova u broju transakcija putem POS terminala (Šampioni bezgotovinskog plaćanja), ali i u privatnom sektoru, te smo ovakve inicijative podržali kroz više projekata od kojih je najveći projekat koji upravo sprovodimo sa kompanijama Visom i MasterCard (Bolji način), gde je cilj promocija bezgotovinskog plaćanja kroz raspodelu POS terminala u javnom i privatnom sektoru i davanje olakšica trgovcima radi podsticanja veće upotrebe POS-ova.

NALED je, uz podršku Britanske ambasade i kompanije Philip Morris kroz projekat StarTech, sproveo i projekat podrške Ministarstvu finansija u uvođenju novog sistema za elektronsko fakturisanje, kao i digitalnu fiskalizaciju, što su ujedno bila dva dugogodišnja prioriteta Saveza za eUpravu. U oba projekta je cilj da se krajnji korisnici i obveznici oba propisa što bliže upoznaju sa obavezama i što lakše pripreme za novi model poslovanja. U okviru projekta podrške uvođenju eFaktura održano je 35 obuka za korisnike sistema - subjekte javnog i privatnog sektora, ali i radionice za udruženja računovođa i samostalne računovođe, kao i za ERP provajdere i subjekte iz IT sektora. Obuke je pohađalo preko 1500 polaznika.

S druge strane, u okviru projekta podrške uvođenju sistema fiskalizacije obišli smo preko 500 malih privrednika sa ciljem da im se daju pravovremene informacije o aktuelnostima u oblasti elektronskog poslovanja i elektronskog plaćanja, ali i da im se pomogne da svoje usluge i proizvode učine vidljivijim tako što će se Google mapirati. Pored toga, organizovane su obuke i radionice, a izrađen je i Vodič za dobro poslovanje u elektronskoj trgovini, dok se na sajtu Mali Biznis Informator mogu pronaći sve relevantne informacije i edukativni materijal za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, uključujući i mogućnost prijave na mesečni bilten.

ELEKTRONSKA DOSTAVA I OBAVEZNA REGISTRACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA NA PORTALU E-UPRAVA

Jedan od dugogodišnjih prioriteta NALED-a i Saveza za eUpravu jeste omogućavanje elektronske dostave akata građanima i privredi od strane organa javne uprave i obrnuto. Kroz projekat jačanja elektronske dostave, koji je finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj, urađena je sveobuhvatna analiza regulatornog okvira, date su preporuke za unapređenje, kao i konkretni predlozi za izmenu 15 relevantnih propisa. Kao rezultat zajedničke inicijative, Republički geodetski zavod je otpočeo elektronsku dostavu rešenja o upisu prava svojine nad nepokretnostima u eSanduče na Portalu eUprava. Kao direktan rezultat NALED-ove inicijative u okviru projekta unapređenja elektronske dostave, izmenjen je krovni propis za privredna društva – Zakon o privrednim društvima, gde se uvodi obavezna registracija privrednih drušava na Portalu eUprava. Sem toga, u okviru iste inicijative usvojene su i izmene Zakona o postupku registracije u APR, kojima se uvodi dostava radi informisanja u eSanduče registrovanim korisnicima Portala eUprava. NALED se zalaže za proširenje usluge eDostave na sve državne organe, kako bi se na taj način uštedelo u papiru, a građani i privreda dobili na vremenu.

ŠALTERI ZA ELEKTRONSKU IDENTIFIKACIJU I ELEKTRONSKE USLUGE

NALED i Savez su učestvovali u brojnim inicijativama koje se tiču razvoja elektronskih usluga za građane i privredu, a u 2021. radili smo i na uspostavljanju šaltera za registraciju građana na Portalu eUprava. Kroz projekat koji je finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj, a koji je NALED sproveo u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, otvoreno je preko 140 šaltera za eID širom Srbije, dok je više od 800 službenika obučeno da pružaju podršku građanima u registraciji na Portal eUprava. Na ovaj način omogućeno je omasovljenje broja eGrađana i promovisana je veća upotreba elektronskih usluga.

NALED je realizovao i projekat za uvođenje ChatBot tehnologije, uz podršku Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) i kompanije SAGA, ChatBot MIA je pokrenut u pilot lokalnim samoupravama (Šabac i Sombor u Srbiji, Bijeljina i Laktaši u Bosni i Hercegovini), dok je ChatBot IVA za inspekcije uveden kroz projekat koji podržava EBRD.

NALED i u 2023. godini, kroz projekat koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA), planira otvaranje novih 40 eŠaltera za privredu i građane i obučavanje službenika za pružanje elektronskih usluga. U tom konktekstu, NALED će pružati podršku privrednim subjektima u otvaranju naloga na Portalu eUprava, s obzirom na postojeći rok za obaveznu registrovanje i dobijanje obaveštenja u eSanduče.

Takođe, NALED, u okviru projekta EDGE, koji finansijski podržava Svetska banka, planira i promovisanje elektronskih usluga, sa ciljem povećanja njihovog korišćenja među privredom i građanima. 

INFORMACIONA BEZBEDNOST

U 2018. godini Savez za eUpravu i tadašnja Radna grupa za cloud, podatke i informacionu bezbednost Saveza, u saradnji sa RATEL-om, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i MUP-om sproveli su obuke za informacionu bezbednost u lokalnim samoupravama. Prvobitno su u deset lokalnih samouprava sprovedeni pen-testovi bezbednosti IT sistema, sajtova i aplikacija, te organizovane radionice za rukovodstvo u opštinama i službenike u sektoru IT kako bi se upoznali sa obavezama u okviru Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o informacionoj bezbednosti. Nakon toga, usledio je novi ciklus obuka 2019. godine koji je rezultirao i opsežnim istraživanjem stanja i Analizom informacionih sistema i informacione bezbednosti u lokalnim samoupravama, koju je NALED sačinio i objavio u januaru 2020. godine. U 2022. godini održan je nastavak tehničkih obuka za sistem i mrežne administratore u lokalnim samoupravama i u okviru ovog ciklusa oko 45 IT stručnjaka iz više od 40 JLS je pohađalo obuke i osposobljavalo se za odbranu od sajber napada i oporavak sistema na najsavremenijoj platformi za tu svrhu - Cyberbit Range. Obuke su sprovedene u saradnji sa Nacionalnim CERT-om Srbije RATEL-om. 

U toku 2023. godine planiran je nastavak obuka i saradnje sa RATEL-om, sa ciljem daljeg obučavanja IT stručanjak i drugih službenika iz lokalnih samouprava na temu Akta o bezbednosti IKT sistema i jačanja informacione bezbednosti na lokalnom nivou.

LOKALNI INDEKS E-UPRAVE

NALED je tokom 2021. i 2022. godine sproveo projekat Uspostavljanje Indeksa eUprave (LEI) za jedinice lokalne samouprave u Srbiji, koji je finansijski podržala Evropska unija. Osnovni cilj projekta bilo je uspostavljanje Indeksa eUprave koji će omogućiti razumevanje trenutnog stepena razvoja eUprave na lokalnom nivou, identifikovanje izazova u razvoju eUprave i digitalizacije na lokalnom nivou, kao i predstavljanje preporuka za njihovo unapređenje. U okviru istog projekta, NALED je sproveo pet obuka za 100 službenika iz 47 JLS na temu korišćenja ePotpisa, ePečata, Portala eUprava, kao i softverskog rešenja Pisarnica, čime su službenici bili obučavani za novi način elektronskog kancelarijskog poslovanja. Takođe, NALED je na ovom projektu ostvario i saradnju sa više od 70 organizacija civilnog društva, koje su učestvovale na radionicama na temu praćenja razvoja eUprave na lokalnom nivou. Rezultati istraživanja, kao i informacije o projektu, mogu se pronaći na sajtu www.lei.rs .


Povezani Sadržaji

Stranica


Savez za eUpravu

U julu 2016. godine 20 kompanija iz ICT sektora osnovalo je Savez za eUpravu, koji trenutno broji 88 članova. Formiran je u cilju...Pročitaj više
Vesti

Održana sednica Saveza za eUpravu

30.07.2021

Presek NALED-ovih tekućih i aktuelnih projekata u oblasti elektronske uprave, predstavljanje novog rukovodstva i stepen realizacije...Pročitaj vest
Vesti

Digitalna transformacija javne uprave počinje od eGrađana

28.09.2021

Nakon četiri meseca od lansiranja usluge eGrađanin u gotovo 140 gradova i...Pročitaj vest
Vesti

Privreda tri puta više koristi e-upravu od građana

29.10.2021

Iako je tri četvrtine građana upoznato sa mogućnostima e-uprave, svega 14%...Pročitaj vest
Vesti

Održan susret predsedništva Saveza za eUpravu sa direktorom Kancelarije za ITE

01.10.2021

Na tradicionalnom susretu Predsedništva Saveza za eUpravu sa direktorom...Pročitaj vest
Vesti

Održano strateško planiranje Saveza za eUpravu

01.10.2021

Na hibridnom sastanku Saveza za eUpravu kreirane su osnove za strateški plan rada Saveza do 2025 godine kroz analizu eksternih...Pročitaj vest
Vesti

Primena eFaktura startuje 1. maja

01.12.2021

Obavezna primena elektronskog fakturisanja u transakcijama unutar javnog sektora (G2G) i privatnog sektora ka javnom (B2G) startovaće 1....Pročitaj vest
Vesti

Održan završni sastanak Saveza za e-Upravu u 2021. godini

20.12.2021

Poslednji ovogodišnji sastanak Saveza za e-Upravu održan je u onlajn...Pročitaj vest
Stranica


Lokalni indeks eUprave

LEI (Local eGovernment Index – lokalni indeks eUprave) predstavlja novi mehanizam merenja stepena digitalizovanosti i razvoja eUprave...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE