Siva knjiga

Siva knjiga punu deceniju sadrži 100 najznačajnijih preporuka privrede, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za unapređenje regulatornog okvira i smanjenje i/ili otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji. Državne institucije su prihvatile Sivu knjigu kao jedan od ključnih dokumenata u procesu kreiranja javnih politika i sprovođenja regulatornih reformi, s obzirom da je svaka odabrana administrativna / regulatorna prepreka precizno opisana i argumentovana i shodno tome dat predlog rešenja.

Od početka objavljivanja 2008. godine, Siva knjiga je doživela 15 izdanja i predstavila 321. nove preporuke za unapređenje poslovnog okruženja. Od tog broja, u potpunosti je rešeno 90. preporuka (28%), a delimično 77. preporuke (24%), što znači da su državne institucije prihvatile i sprovele više od polovine predloga.

U 2023. godini sprovedeno je 12 preporuka, nešto više od desetine ukupnog broja, od čega osam u potpunosti i četiri delimično - što predstavlja relativno dobar rezultat, imajući u vidu da se tokom prošle godine regulatorna aktivnost odvijala tokom četiri meseca (ne i u kontinuitetu).

Novo, jubilarno izdanje Sive knjige 16 sadrži 19 novih preporuka za Vladu Srbije i 81 ažurirana i unapređena predloga iz prethodne godine. Kao i prošle godine, zadržali smo fokus na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Odabrali smo 18 preporuka kojima smo dodelili "EU bedž", kako bismo dodatno istakli reforme čije će rešavanje doprineti bržem putu Srbije ka Evropskoj uniji.

U Sivoj knjizi 16 izdvojeno je deset prioritetnih preporuka za nadležne institucije, koje su usmerene na poresko rasterećenje najnižih zarada, digitalizaciju postupaka i procedura, imovinska i urbanistička pitanja, fleksibilne i sezonske oblike angažovanja radnika, transparetniji prikaz neporeskih dažbina, sa ukidanjem parafiskala i kriterijume zaštite životne sredine u delu javnih nabavki, ambalaže za pića i otpadnih voda. 

SIVA KNJIGA 16: DESET PRIORITETNIH PREPORUKA

Screenshot (12.png

Prvi koraci

Siva knjiga nastala je 2008. kao rezultat želje NALED-a da okupi sve segmente društva i podstakne ih da se aktiviraju i doprinesu realizaciji zajed­ničkog zadatka - izgradnji boljeg poslovnog ambijenta kroz eliminisanje suvišnih i zastarelih birokratskih procedura. Nijedna inicijativa ni pre ni posle Sive knjige nije se na sistematičan način bavila rešavanjem administrativnih i praktičnih problema sa kojima se privreda svakodnevno susreće u svom poslovanju, što je doprinelo da publikacija zaživi i bude prihvaćena u institucijama kao jedan od osnovnih dokumenata u kreiranju javnih politika.

Krajem maja 2008. javnosti je predstavljena kampanja „Iz lavirinta“ koju je NALED pokrenuo u saradnji sa USAID-om i televizijom B92. Građani i privreda pozvani su da kandiduju komplikovane procedure i predlože način njihovog unapređenja. Tokom juna, na adresu NALED-a stiglo je čak 245 obrazloženih predloga, od kojih je 55 zaslužilo mesto u prvom izdanju Sive knjige. Tom prilikom, troje građana nagrađeno je za preporuke koje su dali institucijama u domenu unapređenja procedure dobijanja PIB-a, izdavanja građevinskih dozvola i podnošenja poreskih prijava.

Ključni rezultati

Siva knjiga doprinela je otklanjanju nekih od najpoznatijih birokratskih prepreka. Tako je na inicijativu NALED-a uvedena uplata poreza i doprinosa na zarade na jedan umesto na 12 računa, ukinuta je dnevna uplata pazara, eliminisana je obaveza da zahtevi za izvod iz evidencija ne budu stariji od šest meseci, izbačena je iz upotrebe radna knjižica, kao i M4 obrazac, uvedena je automatska overa zdravstvene knjižice i unapređena procedura izdavanja građevinskih dozvola. Oni koji žele da pokrenu sopstveni biznis sada lakše dolaze do poreskog identifikacionog broja (PIB) pri registraciji u APR-u, a ukoliko su mikro ili malo preduzeće oslobođeni su plaćanja firmarine. Privreda sve poreske prijave podnosi elektronskim putem, digitalizovan je postupak i ukinuta taksa za izdavanje poreskih uverenja i razvijen je onlajn kalkulator za obračun paušalnog poreza.

Trudnice i porodilje više ne moraju da prikupljaju desetine različitih originala i fotokopija da bi ostvarile pravo na naknadu zarade tokom odsustva, prijava radnika može da se obavi potpuno elektronski preko internet portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), dok privreda više ne mora da koristi pečat pri otvaranju računa u banci i obavljanju platnog prometa.

Uvedeno je jedinstveno mesto za registraciju prava na nepokretnosti kroz eŠalter, čime je smanjen broj odlazaka kupaca na nekoliko mesta, a procedura upisa prava u katastru i prijava poreza drastično su pojednostavljeni za građane i privredu. Olakšana je i pojednostavljena procedura kupoprodaje polovnih motornih vozila između fizičkih lica, u delu obračuna i plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, omogućeno je elektronsko plaćanje taksi i naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova bez donošenja dokaza o uplati, digitalizovan je Centralni registar objekata (CRO) u poslovanju hranom.

Pored toga, uvedena je mobilna aplikacija za radno angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi, eArhiviranje i stvoreni su preduslovi za elektronsko poslovanje, uveden je eRecept u zdravstvu. Privredi i građanima je omogućeno bezgotovinsko plaćanje za veći broj elektronskih usluga, a svi postupci javnih nabavki se sprovode elektronskim putem. Poslednjih godina napravljeni su krupni i dugo očekivani pomaci u resoru finansija. Uveden je novi sistem i proširen obuhvat fiskalizacije, a paralelno je uspostavljen centralizovan sistem elektronskih faktura (SEF) u privatnom i javnom sektoru. Uređen je poreski tretman frilensera koji rade za stranog poslodavca. U periodu od pet godina smanjeno je i poresko opterećenje zarada sa 63% na 61%.

Predugo na čekanju

Pored sprovedenih reformi, postoji nekoliko predloga koji nisu rešeni u prethodnim godinama. Jedna od takvih je preporuka za uspostavljenje javnog elektronskog registra neporeskih dažbina i ukidanje parafiskala. Na ovoj listi se nalaze i preporuke koje se odnose na skraćenje roka za povraćaj više plaćenog poreza na dodatu vrednost (PDV), uvođenje bezgotovinskog plaćanja svih taksi i naknada bez obaveze dokazivanja uplate za sve postupke, uvođenje objedinjene naplate poreskih obaveza za preduzetnike, ubrzanje i digitalizovanje postupka legalizacije i ukidanje naknade za konverziju prava korišćenja u pravo svojine.  


Povezani Sadržaji

Blog

Druga decenija

Jedna od klјučnih preporuka aktuelne Sive knjige je zahtev privrede za reformom sistema naplate taksi i naknada i ukidanje parafiskala...Pročitaj blog
Blog

Dug za lekove veći od 100 miliona evra

Veći deo duga nastao je za lekove isporučene po centralizovanim nabavkama...Pročitaj blog
Blog

E-agrar

Umesto odlaska na šaltere, softver omogućava nosiocima gazdinstva e-naloge na portalu Uprave za agrarna plaćanja   ...Pročitaj blog
Blog

Elektronske javne nabavke

Učešće javnih nabavki u BDP-u naše zemlje u 2018. bilo je tek 8%, dok je prosek EU 14%....Pročitaj blog
Blog

Elektronsko arhiviranje dokumentacije

Značaj e-dokumenta za privredu ne meri se samo dinarom nepotrebno izdvojenim za toner i papir...Pročitaj blog
Blog

Izjednačiti cene komunalnih usluga za građane i privredu

Zakon propisuje da se ne sme praviti razlika među različitim kategorijama...Pročitaj blog
Vesti

Nagrada Reformator godine ministru finansija Siniši Malom

10.03.2023

Ministar finansija Siniša Mali je Reformator godine za 2022. Priznanje...Pročitaj vest
Vesti

NALED izabrao reforme godine i predstavio Sivu Knjigu 12

11.02.2020

Novi elektronski sistem paušalnog oporezivanja, ukidanje poreskih prijava...Pročitaj vest
Vesti

NALED predstavio novu Sivu knjigu

23.02.2022

Ukidanje naknade za konverziju zemljišta, ubrzanje i pojednostavljenje postupka ozakonjenja i uvođenje eUputa tri su reformska...Pročitaj vest
Vesti

NALED predstavio Sivu knjigu i 100 preporuka za bolje uslove poslovanja 

23.02.2021

Uspostavljanje elektronskog zdravstvenog kartona, unapređenje sistema...Pročitaj vest
Blog

Poreska uverenja na klik

Zahtev za elektronskim izdavanjem poreskog uverenja jedna je od najdugovečnijih preporuka Sive knjige (iz 2009.)...Pročitaj blog
Vesti

Predstavljena Siva knjiga 11

01.02.2019

Tokom prošle godine institucije su potpuno ili delimično rešile 12 od 100 preporuka Sive knjige. Novo izdanje sadrži 100...Pročitaj vest
Blog

Reforma paušalnog oporezivanja

Osnova novog sistema biće softver i precizno definisani kriterijumi za utvrđivanje poreza...Pročitaj blog
Publikacije


Siva knjiga zdravstva

20.02.2020

Siva knjiga zdravstva Srbije nastala je po uzoru na najpoznatiju i najuticajniju NALED-ovu publikaciju – Sivu knjigu propisa, koja je...Pročitaj više
Blog

Smanjiti porez i doprinose na zarade

Visoko poresko opterećenje plata, privrednici navode kao najveći uzročnik sive ekonomije i najveće opterećenje poslovanja...Pročitaj blog
Kliping


[Ekonometar] Za deset godina ukinuto 100 birokratskih procedura

14.05.2019

NALED od 2008. podnosi Vladi Srbije predloge za pojednostavljivanje...Pročitaj više
Kliping

[RTS] Predstavljena Siva knjiga 14

01.03.2022

Novo izdanje NALED-ove Sive knjige ima 21 novu i 79 starih preporuka za smanjenje birokratije i unapređenje uslova poslovanja, da li je to...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE