Poziv za dodelu sredstava - Program malih grantova za podršku civilnom društvu


Projekat „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz izabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU“ (Pripremi se za učešćeP2P) traži predloge za implementaciju Programa malih grantova za podršku civilnom društvu Republike Srbije da aktivno učestvuje u procesu pregovora o pristupanju EU, u vezi sa ekonomskim kriterijumima u procesu pristupanja.

Za Program malih grantova izdvojena je ukupna suma od 25.000 EUR, dok je maksimalni iznos pojedinačnog granta do 6.000 EUR. Kroz Program će se finansirati 100% opravdanih troškova projekta. Period sprovođenja odobrenih projekata je do 9 meseci, a očekuje se da će se sa realizacijom odabranih projekata početi početkom oktobra 2019. godine.

P2P projekat finansira Evropska unija.

Kompletan poziv za podnosioce prijava, kao i svu relevantnu dokumentaciju možete preuzeti na linku. Rok za konkurisanje je 30. avgust 2019.

U nastavku se nalaze odgovori na pitanja pristigla na raspisan poziv, a sve dodatne informacije možete pisati na: p2p.grants@cep.org.rs.


1. Da li OCD može realizovati projekat i na teritoriji lokalne samouprave na kojoj nije registrovana?
Projekte je moguće realizovati na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji. Dakle, moguće je projekat sprovesti u jedinici lokalne samouprave u kojoj sama organizacija nije registrovana pod uslovom da se prilikom podnošenja prijave navedu jasna objašnjenja/opravdanja planiranih aktivnosti u prijavnom formularu koji se odnosi na taj deo. Dodatno, neophodno je da podnosilac aplikacije bude direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom, podnosliac aplikacije nikako ne može delovati kao posrednik na bilo koji način.

2. Kolliki je procenat  sredstava u odnosu na ukupna sredstva  dozvoljen za HR-honorari projektnog tima? (koordinator, asistent,knjigovođa).
Honorari za članove projektnog tima nisu procentualno određeni u odnosu na ukupni budžet. Očekuje se da honorari budu proporcionalno opredeljeni u odnosu prema planiranim aktivnostima i periodu sprovođenja/implementacije projekta (maksimaln period za implementaciju projakata je 9 meseci).

3. Da li je dozvoljen angažman eksternih ekspertata na projektu?
Dozvoljen je angažman eksternih eksperata.

4. Da li je projekat koji bi se odnosio na poglavlje 20 – preduzetništvo – i pitanja poput unapređenje poslovnog okruženja, bolji pristup finansiranju, opđta promocija preduzetništva,  u skladu sa uslovima konkursa za podnošenje predloga projekata?
Teme vezane za Poglavlje 20 se uklapaju u teme koje su pokrivene Grantom. Kao što je u Pozivu za Program malih grantova navedeno sve aktivnosti koje se dotiču oblasti I tema vezanih za pregovaračka poglavlja 1, 3, 6, 8, 16, 17, 20, 28, 29, ispunjavaju osnovni uslov za podnošenje predloga projekta.

5. U tački prijavnog formlara navedeno je „Navedite sprovedene projekte (do 5) vaše organizacije, koji se odnose na teme pregovaračkih poglavlja pokrivenih  ovim projektom (i/ili priložite kratke biografije zaposlenih u organizaciji/projektno sa iskustvom u ovim oblastima). Opišite ukratko postignute ciljeve i rezultate. (maksimum 300 reči)“ Kako se tretira situacija ako organizacija u odgovoru navede projekte koji se odnose na teme iz pregovaračkih poglavlja  koja nisu navedena u pozivu?
U aplikaciji je potrebno prevashodno navesti projekte odnosno iskustvo vezano za Pregovaračka poglavlja koja su navedena u pozivu (Poglavlja 1, 3, 6, 8, 16, 17, 20, 28, 29). Dozvoljeno je da se dodatno navede i iskustvo iz drugih Poglavlja dok će prilikom ocenjivanja aplikacije akcenat biti na poglavljima navedenim u pozivu.

6. Da li postoje ograničenja ili smernice koliko procenata budžeta može da bude opredeljeno za personalne, a koliko na programske troškove projekta?
Personalni odnosno programski troškovi nisu procentualno određeni u odnosu na ukupni budžet. Očekuje se da personalni troškovi budu proporcionalno opredeljeni u odnosu prema planiranim aktivnostima i periodu sprovođenja/implementacije projekta (maksimaln period za implementaciju projekata je 9 meseci).

7. Da li je dopušteno da se uz projektnu dokumentaciju dostavi i preporuka od domaće i/ili međunarodne organizacije?
Dozvoljeno je dostaviti i preporuke od domaćih ili međunarodnih organizacija kao dodatak projektnoj dokumentacji, dok će se aplikacija ocenjivati prevashodno prema ispunjenosti osnovne dokumentacije koja je navedena u pozivu. 

8. Da li je dozvoljen trošak iznajmljivanja ili nabavke opreme za realizaciju projektne aktivosti koja je predviđena projektom?
Dozvoljeni su troškovi iznajmljivanja odnosno nabavke/kupovine opreme za realizaciju aktivnosti predviđene projektom. Prilog 2 – Budžet, projektne aplikacije sadrži detalje koji se odnose na zavođenje troškova za planirane projektne aktivnosti.

9. S obzirom da je aplikant i osnivač/vlasnik medija, u kojoj meri ova činjenica utiče na evaluciju projekta?
Potrebno je da se prilikom podnošenja aplikacije jasno istaknu sve činjenice tako da se što sadržajnije objasni ovaj odnos iz ugla ciljeva i aktivnosti su planirani da budu realizovani projektom uz prateću tehničku dokumentaciju kojom će se potkrepiti svi navodi. Zbog principa ravnopravnog odnošenja prema svim aplikacijama ne mogu se iznositi detalji u vezi sa procesom evaluacije. Osnovna pravila i kriterijumi su istaknuti u Pozivu za Program malih grantova i predstavljaju osnovni okvir za dalji proces.

10. S obzirom da bi planirani predlog projekta imao težište na proizvodnji medijskog sadržaja informativno-edukativnog karaktera, da li je potrebno opredeliti se za samo jedno pregovaračko poglavlje ili je dozvoljeno da se u planiranju sadržaja obuhvate sva predviđena poglavlja?
U skladu sa projektnom idejom, resursima i organizacijskim kapacitetima, aplikanti su potpuno slobodni da se prilikom pokrivanja sadržaja projekta opredele za samo jedno pregovaračko poglavlje, više njih ili sva poglavlja koja su navedena u pozivu. Potrebno je da se predlogom projekta pokriju teme vezane za najmanje 1 pregovaračko poglavlje, dok je na podnosiocu aplikacije odluka da li će sadržaj predloga projekta pokriti teme vezane za samo 1 ili više pregovaračkih poglavlja.

11. Da li je dozvoljeno da se u predlog projekta uvrsti i aktivnost koja bi se odnosila na medijsko praćenje/izveštavanje o projektnim aktivnostima i ostalih dobitnika podrške u okviru Programa malih grantova?
Kako je već u pozivu istaknutno, opšti i specifični ciljevi projekta se odnose na jačanje kapaciteta lokalnih OCD da se aktivno uključe u proces pregovora o pristupanju EU u konkretno navedenim poglavljima, a kroz NKEU. Dakle cilj svakog pojedinačnog granta jeste da osnaži kapacitete OCD kroz realizaciju predloženih projekata nevezano za projekte drugih dobitnika grantova iz Programa.  

12. U slučaju planirane saradnje sa Radnim grupama NKEU za sva navedena pregovaračka poglavlja, kojom bi se osigurale kredibilne i validne informacije za kreiranje medijskog sadržaja; – Da li je dovoljno da se u projektu navede ova aktivnost, a kao očekivani rezultat istakne potpisan Memorandum o saradnji sa NKEU ili je potrebno da se sa svakom Radnom posebno navede potpisivanje Memoranduma o saradnji?
Prilikom podnošenja predloga projekta potrebno je da sve planirane aktivnosti budu što preciznije i sažetije obrazložene. Detalji vezani za opseg aktivnosti ostaju na aplikantu da se opredeli prema željenim rezultatima koji se projektom želi postići. Kroz potencijalni Memorandum o saradnji sa NKEU kao krovnom platformom OCD za praćenje procesa pregovora o pristupanju Republike Srbije EU bi proisteklo da su sve članice NKEU posredno potpisnice Memoranduma o saradnji.

13. U pozivu je navedeno da pravo na apliciranje imaju organizacije civilnog društva koje su oformljene pre najmanje godinu dana.  Kako je naša organizacija nedavno prošla proces registracije, pitanje bi glasilo “Da li postoji mogućnost da aplicramo, bez obzira na tu okolnost?
Sva pravila i kriterijumi koji su istaknuti u Pozivu za male grantove predstavljaju osnovni okvir koji je obavezujući, što znači da je Komisija za odabir projekata dužna da se prilikom selekcije predloga projekata pridržava svih propisanih kriterijuma koji se odnose na uslove učešća na konkursu.

Kroz oslanjanje na jasne kriterijume želi se osigurati princip ravnopravnosti i potpuno jednak tretman svih podnosilaca predloga projekata.

14. Pogramom malih grantova nije obuhvaćeno poglavlje 5 – javne nabavke. Međutim oblast jačanja konkurencije koje bi se doticalo Poglavlja 8, je usko povezana sa postupcima javnih nabavki. Kroz unapređenje sistema javnih nabavki, upravo bi se povećala konkurentnost i uspostavila fer tržišna utakmica. Da li bi predlog projekta koji bi dotakao ove teme ispunio uslove konkursa?
Sva pravila i kriterijumi koji su istaknuti u Pozivu za male grantove predstavljaju osnovni okvir koji je obavezujući, što znači da je Komisija za odabir projekata dužna da se prilikom selekcije predloga projekata pridržava svih propisanih kriterijuma koji se odnose na uslove učešća na konkursu.

Poglavlje 8 – Politika konkurencije, spada u pregovaračka poglavlja koja su targetirana pozivom za predloge projekata, tako da će aplikacija koja bi sadržala teme iz ove oblasti biti prihvaćena za dalji proces selekcije od strane Komisije za odabir projekata.

Kroz oslanjanje na jasne kriterijume želi se osigurati princip ravnopravnosti i potpuno jednak tretman svih podnosilaca predloga projekata.

15. Naše udruženje je tokom 2018. godine imalo promet preko računa veći od 50.000 eur, dok je godinama unazad pre toga promet bio ispod te sume, da li bez obzira na to ipak možemo podneti predlog projekta po ovom pozivu?
Sva pravila i kriterijumi koji su istaknuti u Pozivu za male grantove predstavljaju osnovni okvir koji je obavezujući, što znači da je Komisija za odabir projekata dužna da se prilikom selekcije predloga projekata pridržava svih propisanih kriterijuma koji se odnose na uslove učešća na konkursu.

Kroz oslanjanje na jasne kritrijume želi se osigurati princip ravnopravnosti i potpuno jednak tretman svih podnosilaca predloga projekata.

16. Da li bi predlog projekta čija bi okosnica bila lokalna kampanja javnog zagovaranja, koja bi ishodavala kreiranjem pula mentora u lokalnoj samoupravi, a čiji bi posao bio da približe 4.0 industriju malim i srednjim preduzetnicima sa teritorije lokalne samouprave, kako bi ih učinili konkurentnijim na tržištu EU, ispunio preduslove za konkurs?
Ovakav predlog se načelno uklapa u okvir Poziva za male grantove, dok je prilikom podnošenja aplikacije u samom predlogu projekta potrebno precizno i detaljno predstaviti ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate, kao i narativni opis koje ili kojih oblasti iz predviđenih ekonomskih odnosno finansijskih poglavlja će se konkretni projekat dotaći. 

Konkursnu dokumentaciju možete pronaći na sledećem linku: https://cep.org.rs/pripremi-se-za-ucesce-otvoren-poziv-za-dodelu-malih-grantova/

Sva pravila i kriterijumi koji su istaknuti u pozivu za male grantove predstavljaju osnovni okvir kojim će se Komisija za odabir projekata voditi prilikom selekcije predloga projekata. Kroz oslanjanje na jasne kriterijume želi se osigurati princip ravnopravnosti i potpuno jednak tretman svih podnosilaca predloga projekata. 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE