Milan je stručnjak za inspekcijski nadzor, upravno i kazneno pravo, regulatornu reformu, poslovnu regulativu i povezane oblasti. Milan je diplomirani pravnik – master prava sa položenim pravosudim ispitom. Osnovne studije prava završio je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu (2004), na Pravnom fakultetu u Beogradu završio je poslediplomske studije (2010), a pravosudni ispit je položio 2006. godine u Beogradu. Završio je veći broj obuka i kurseva iz pravno-ekonomskih oblasti i regulatorne reforme. Aktivno koristi engleski jezik u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji i stručnim poslovima. Milan je radio u pravosuđu, advokaturi, privredi, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Vladinoj Jedinici za sveobuhvatnu reformu propisa i kao pravni konsultant na više međunarodnih projekata. Od 2011. do kraja 2017. godine, kao viši stručni savetnik, na USAID Projektu za bolje uslove poslovanja bio je zadužen za reformu sistema inspekcijskog nadzora. Autor je većeg broja stručnih tekstova, članaka i publikacija, uključujući vodiče za primenu inspekcijskih, upravnih i privrednih zakona. Držao je brojne obuke, seminare i prezentacije. Kao savetnik za regulatorna pitanja i inspekcijski nadzor, Milan stručno doprinosi nastavku reformi i učestvuje u brojnim i raznovrsnim aktivnostima na pripremi i primeni zakona, drugih propisa, smernica, metodologija i drugih dokumenata u oblasti inspekcijskog nadzora, upravnog i kaznenog prava.

Vaša organizacija '' nije član ovog radnog tela, te nije omogućeno glasanje. Hvala.

Vaša organizacija je član sledećih radnih grupa:

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE