Strateški cilj 4: Unapređeni uslovi za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije

Indikatori: Uspostavljena Zajednička grupa ministarstva kao mehanizam stalnog dijaloga sa privredom, koja se sastaje najmanje dva puta godišnje 2019-2021. Uspostavljen elektronski sistem za registraciju poljoprivrednih gazdinstava do kraja 2019. Uspostavljen elektronski sistem za podnošenje i obradu zahteva za najmanje tri grupe podsticaja u poljoprivredi do 2021.

Rezultat Indikator Aktivnost Godina
1. Unapređen zakonski okvir za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju Održana najmanje 4 sastanka Saveza sa predstavnicima javnog sektora, u formi javno-privatnog dijaloga, na godišnjem nivou Pripremljena najmanje 3 stava Saveza (policy paper, brief i slično), na godišnjem nivou Usvojeno minimum 50% komentara članova NALED-a na propise do kraja 2021.
1.1 Koordinacija rada Saveza za hranu i poljoprivredu koji aktivno učestvuje u izradi i inicira izmene i dopune propisa, izrađuje mišljenja, stavove i dokumenta; poseban fokus je na propisima iz oblasti deklarisanja hrane (uključujući primenu), pravilnika o kvalitetu i usklađenosti sa EU zakonodavstvom. 2020, 2021
1.2 Učešće u radu Radne grupe za hranu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, radne grupe NKTOT, radne grupe Konventa (PG 11, 12 i 13) i drugih sastanaka u formi javno-privatnog dijaloga. 2020, 2021
1.3 Realizovana najmanje jedna policy mera u oblasti poljoprorede identifikovana kroz projekat Javno-privatnog dijaloga za razvoj. 2020, 2021
1.4 Promocija rada Saveza za hranu i poljoprivredu u cilju prepoznatljivosti Saveza kao stručnog tela i zagovaranja izmena propisa. 2020, 2021
1.5. Zagovaranje unapređenja zakonskog okvira za donacije hrane (sektorski i poreski propisi). 2020
1.6. Praćenje i izveštavanje o novim propisima iz sektora zdravstva, komparativna analiza u odnosu na stavove i preporuke NALED-a, izveštavanje kroz Kvartalni izveštaj i druge publikacije. 2020, 2021
2. Smanjenje administrativnog opterećenja u poljoprivredi i digitalizacija u sektoru hrane/poljoprivrede Sprovedena optimizacija najmanje dve procedure u oblasti poljoprivrede do 2021. Prosečno vreme od podnošenja zahteva do isplate podsticaja u poljoprivredi je smanjeno za 30% u 2021. u odnosu na 2018. godinu
2.1 Sprovesti optimizaciju najmanje jedne procedure iz oblasti poljoprivrede u skladu sa ranijom analizom NALED-a. 2020
2.2 Zagovaranje uvođenja i podrška razvoju sistema e-Agrar - unapređenje Registra poljoprivrednih gazdinstava i konkurisanja za nacionalne mere podsticaja u poljoprivredi. 2020, 2021
2.3 Priprema i zagovaranje preporuka za smanjenje negativnih posledica COVID-19 na sektor poljoprivrede. 2020
3. Unapređeni i usaglašeni uslovi za zapošljavanje sezonske radne snage u Srbiji i regionu Zaposleno 30.000 sezonskih radnika u Srbiji kroz pojednostavljen sistem do kraja 2021. Najmanje jedna država u regionu Jugoistočne Evrope donela odluku o uvođenju pojednostavljenog radnog angažovanja sezonskih radnika po uzoru na Srbiju do kraja 2020.
3.1 Ex post analiza primene Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju u Srbiji. 2020
3.2 Izrada preporuka za dalje unapređenje sistema pojednostavljenog angažovanja sezonskih radnika. 2020
3.3 Regionalna razmena iskustava i predstavljanje novog modela zapošljavanja sezonskih radnika u Srbiji kao primera najbolje prakse. 2020
3.4 Izrada analize stanja sezonskog zapošljavanja u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Albaniji, sa preporukama za unapređenje. 2020
3.5 Pripremljeni policy/regulatorni model sezonskog zapošljavanja u najmanje 2 države. 2020
3.6 Pripremljena funkcionalna specifikacija za IT rešenje u najmanje jednoj državi. 2020

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE