Strateški cilj 5: Unapređeni uslovi za razvoj sektora zdravstva

Indikatori: Uspostavljena Zajednička grupa Ministarstva zdravlja i privrede kao mehanizam stalnog javno-privatnog dijaloga, koja održava najmanje dva sastanka godišnje u periodu 2019-2021.

Rezultat Indikator Aktivnost Godina
1. Unapređen javno privatni dijalog i zakonski okvir u oblasti zdravstvene zaštite Realizovano 5 preporuka iz Sive knjige zdravstva Uspostavljen mehanizam za javno-privatni dijalog u oblasti zdravstva Pripremljena najmanje 2 stava Saveza (policy brief, predlozi za unapređenje sektora ili sl.)
1.1 Promocija Sive knjige zdravstva kod resornog ministarstva, nadležnih institucija, skupštinskog odbora i u široj javnosti. 2020
1.2 Koordinacija rada Saveza za zdravstvo koji daje predloge za izmene i unapređenje propisa i definiše zajedničke stavove Saveza. 2020, 2021
1.3 Sprovođenje najmanje jednog projekta u oblasti zdravstva sa ciljem unapređenja učešća privrede u planiranju i sprovođenju reforme zdravstvene zaštite. 2021
1.4 Zagovaranje i podrška u realizaciji prioritetnih preporuka Sive knjige zdravstva i praćenje sprovođenja preporuka na godišnjem nivou. 2020, 2021
1.5 Priprema seta hitnih mera za bolje funkcionisanje zdravstvenog sistema tokom vanrednog stanja i komunikacija ka Kriznom štabu, Vladi i široj javnosti. 2020
1.7 Praćenje i izveštavanje o novim propisima iz sektora zdravstva, komparativna analiza u odnosu na stavove i preporuke NALED-a, izveštavanje kroz Kvartalni izveštaj i druge publikacije. 2020, 2021
2. Optimizacija procedura u zdravstvu i smanjenje administrativnog opterećenja privrede Unapređen IZIS do 2021. Sprovedena optimizacija seta procedura vezanih za stavljanje leka na Listu lekova do 2021.
2.1 Podrška optimizaciji najmanje jedne procedure vezano za Listu lekova u skladu sa ranijom analizom i preporukama NALED-a. 2020
2.2 Podrška uspostavljanju digitalnih procedura u zdravstvu. 2020, 2021
2.3 Priprema preporuka i zagovaranje predloga mera za bolji odgovor zdravstvenog sistema tokom i nakon COVID-19. 2020
3. Unapređeno finansiranje i dostupnost zdravstvene zaštite Usvojen Plan optimizacije mreže zdravstvenih ustanova u 2020. Izmenjeni propisi, koji omogućavaju da se licima koja imaju obavezno zdravstveno osiguranje pruži mogućnost korišćenja zdravstvenih usluga u privatnim zdravstvenim institucijama i privatnoj praksi, se dosledno primenjuju do kraja 2021.
3.1 Podrška definisanju modela za rešavanje problema dugovanja zdravstvenih ustanova i apoteka na lokalnom nivou. 2020
3.2 Izrada analize postojećeg sistema finansiranja zdravstva, sa predlogom za unapređenje. 2020
3.3 Pripremljena analiza i pokrenuta inicijativa za izjednačavanje privatnih i državnih pružaoca zdravstvenih usluga. 2021
3.4 Pripremljen predlog plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite na osnovu analiza postojećeg stanja i potreba, uporednih analiza i najboljih praksi u regionu i svetu. 2020
3.5 Pripremljena strategija komunikacije i plana javno-privatnog dijaloga o optimizaciji mreže ustanova zdravstvene zaštite. 2020
3.6 Sproveden javno privatni dijalog o predlogu optimizacije ustanova zdravstvene zaštite - najmanje tri okrugla stola sa svim ključnim akterima. 2020
3.7 Sprovedena digitalna kampanja u cilju uključivanja i informisanja građana o planu optimizacije. 2020
3.8 Pripremljena Uredba o planu mreže, Pravilnik o minimalnim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti i izrađeni nacrti pratećih zakonskih akata u saradnji sa Drugim projektom razvoja zdravstva i Ministarstvom zdravlja. 2020
3.9 Podrška u implementaciji plana optimizacije mreže ustanova zravstvene zaštite. 2021

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE