Poziv za podnošenje ponuda: Nabavka zaštitne opremeNacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) sprovodi postupak nabavke zaštitne opreme za zaposlene u centrima za socijalni rad i socijalnim službama 15 partnerskih lokalnih samouprava u okviru projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji finansira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, i u vezi sa tim objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ZAŠTITNE OPREME ZA ZAPOSLENE U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD I SOCIJALNIM SLUŽBAMA
15 PARTNERSKIH LOKALNIH SAMOUPRAVA

 

1. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je kupovina zaštitne opreme (jednokratne zaštitne rukavice, zaštitne hirurške maske, viziri i sanitarni materijal - dezinfekciona sredstva) za zaposlene u centrima za socijalni rad i socijalnim službama 15 partnerskih lokalnih samouprava.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u konkursnoj dokumentaciji. 

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA

Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom kriterijuma najniže ponuđene cene.

4. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice NALED-a.

5. JEZIK PONUDE

Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem.

Ponude u papirnoj formi se dostavljaju lično ili poštom na sledeću adresu:

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Makedonska 30, VII sprat
11000 Beograd
Srbija 

Ukoliko se ponuda dostavlja elektronskim putem, treba da bude dostavljena kroz dva zasebna elektronska dokumenta, u pdf formatu, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog zastupnika ponuđača. Ponude se dostavljaju na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs.

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene na jedan od načina predviđenih konkursnom dokumentacijom, najkasnije do 29. juna 2020. godine do 24:00 h, bez obzira na način dostavljanja.

Nakon završetka postupka otvaranja ponuda, komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača će sve neblagovremene ponude koje su dostavljene u papirnoj formi vratiti ponuđačima neotvorene, uz naznačenje vremena kada su dostavljene.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, Ulica Makedonska broj 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 30. juna 2020. godine u 15.00 h.

9. UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ponuđači imaju pravo da učestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda posredstvom svojih ovlašćenih predstavnika. Predstavnici ponuđača su u obavezi da komisiji za izbor najpovoljnijeg ponuđača predaju odgovarajuće ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji dostave ponude.

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA

Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude. Kontakt osoba je Vuk Božić, e-mail: v.bozic@naled.rs

12. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13. CENA

Ponuđena cena mora biti iskazana u dinarima, bez uračunatog PDV-a, kao i sa uračunatim PDV-om i to na obrascu koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE