Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga definisanja specifičnih scenarija za četiri odabrane lokalne samouprave u SRB i BiHOtvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu - Modernizacija komunalnih usluga (GIZ ORF MMS), Mreža za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) i Saga New Frontier Group sprovode projekat “Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem Četbot aplikacije“ kroz develoPPP.de program Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Projekat implementira NALED sa partnerom iz BFC SEE mreže, Privrednom komorom Republike Srpske, u saradnji sa GIZ ORF MMS i kompanijama Saga d.o.o Beograd i Saga d.o.o Banja Luka.

U vezi sa tim, NALED objavljuje:

J A V N I   P O Z I V 
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU KONSULTANTSKIH USLUGA DEFINISANJA SPECIFIČNIH SCENARIJA ZA ČETIRI ODABRANE LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI I BIH

1. PREDMET NABAVKE

U okviru projekta „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem Četbot aplikacije“ potrebni su stručnjaci koji će u četiri odabrane opštine u Srbiji i Bosni i Hercegovini raditi na definisanju specifičnih četbot scenarija za odabrane opštinske usluge. 

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u konkursnoj dokumentaciji.   

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA

Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom sledećih kriterijuma: 
I.    Kadrovski kapacitet: 50 bodova.
II.    Tehnička ponuda: 30 bodova.
III.    Ponuđena cena: 20 bodova.

4. PREUZIMANJE UPUTSTVA ZA SAČINJAVANJE PONUDA

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Uputstvo za sačinjavanje ponuda sa vrha stranice.

5. JEZIK PONUDE 

Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju elektronskim putem. Ponuda treba da sadrži sledeće: 
-    Popunjen i potpisan Obrazac 1 – Podaci o ponuđaču;
-    Popunjen i potpisan Obrazac 2 – Komercijalni uslovi ponude;
-    Popunjen i potpisan Obrazac 3 - Izjava o ekskluzivnosti i raspoloživosti;
-    Lista projekata ponuđača u poslednjih 5 godina;
-    Potpisane biografije za Ključnog eksperta i drugog eksperta (koji nije ključni);
-    Reference klijenta/korisnika projekta za Ključnog eksperta;
-    Tehničku ponudu, u slobodnoj formi;
-    Sertifikate ,,Business Analyst for Weaver AI platform“ i ,,Weaver AI platform story developer” ili “IBM's Applied AI Professional Certificate” za Ključnog eksperta i drugog eksperta (koji nije ključni)

Potrebno je da dostavljena ponuda bude u formi elektronskog dokumenta, u pdf formatu, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog zastupnika ponuđača. Ponude se dostavljaju na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs.

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 16. oktobra 2020. godine do 12:00 h. 

8. MESTO, VREME I NAČIN EVIDENTIRANJA SADRŽINE PONUDA

Javno evidentiranje sadržine dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, Ulica Makedonska broj 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 16. oktobra 2020. godine u 13:00 h.  

9. UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG EVIDENTIRANJA SADRŽINE PONUDA

Ponuđači imaju pravo da učestvuju u postupku javnog evidentiranja sadržine ponuda posredstvom svojih ovlašćenih predstavnika. Predstavnici ponuđača su u obavezi da komisiji za izbor najpovoljnijeg ponuđača predaju odgovarajuće ovlašćenje za učešće u postupku javnog evidentiranja sadržine ponuda. 

10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji dostave ponude. 

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA

Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude mejlom, najkasnije 2 (dva) dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba je Vuk Božić, e-mail: v.bozic@naled.rs. Odgovori na zahteve za dodatne informacije ili pojašnjenja biće javno dostupni, posredstvom sledećeg linka: www.naled.rs/javni-poziv-chatbot-scenario

12. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda. 

13. CENA 

Ponuđena cena mora biti iskazana u evrima, bez uračunatog PDV-a, i to na obrascu koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Plaćanje po ugovoru će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. U slučaju da odabrani ponuđač nema sedište u Republici Srbiji plaćanje će biti izvršeno u evrima. U ponuđenu cenu uključeni su svi troškovi koje ponuđač može imati u vezi sa realizacijom predmetne nabavke, uključujući ali ne ograničavajući se na putne troškove i troškove smeštaja.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE