Javni poziv za nabavku reciklažnih kontejnera za staklenu ambalažu
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u Srbiji sprovode projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“. Projekat se realizuje u saradnji sa operaterom ambalažnog otpada Sekopak doo Beograd uz finansijsku podršku Apatinske pivare, kroz Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Modernizacija javnih usluga, a finansira ga nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). U vezi sa tim, NALED objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU 300 RECIKLAŽNIH KONTEJNERA ZA STAKLENU AMBALAŽU

 

1. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je kupovina 300 reciklažnih kontejnera za staklenu ambalažu.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u konkursnoj dokumentaciji.  

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA

Kriterijum za ocenu dostavljenih ponuda biće najniža ponuđena cena.

4. PREUZIMANJE UPUTSTVA ZA SAČINJAVANJE PONUDA

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Uputstvo za sačinjavanje ponuda sa zvanične internet stranice NALED-a, posredstvom sledećeg linka: https://naled.rs/javni-poziv-reciklazni-kontejneri-staklo 

5. JEZIK PONUDE

Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem, na jedan od načina koji su utvrđeni u konkursnoj dokumentaciji.

Ponude u papirnoj formi se dostavljaju lično ili poštom na sledeću adresu:

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Makedonska 30
VII sprat
11000 Beograd, Srbija

Ponude u elektronskoj formi se dostavljaju na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene na jedan od načina predviđenih konkursnom dokumentacijom, najkasnije do 15. novembra 2020. godine do 24:00 h, bez obzira na način dostavljanja.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, ul. Makedonska br. 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 16. novembra 2020. godine u 12 h. 

9. UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ponuđači imaju pravo da učestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda posredstvom svojih ovlašćenih predstavnika. Predstavnici ponuđača su u obavezi da komisiji za nabavku predaju odgovarajuće ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji dostave ponude.

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA

Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati mejlom dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude. Kontakt osoba je Vuk Božić, e-mail: v.bozic@naled.rs

12. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13. PRIHVATLJIVOST PONUDE

Ponuđeni reciklažni kontejneri moraju biti u potpunosti u skladu sa tehničkim opisom datim u okviru uputstva za sačinjavanje ponuda. U suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

14. CENA

Ponuđena cena mora biti iskazana u evrima, bez uračunatog PDV-a, kao i sa uračunatim PDV-om i to na obrascu koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Plaćanje po ugovoru će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

15. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja, originalnu bankarsku garanciju za ozbilјnost ponude, u iznosu od 2% od vrednosti ponude sa PDV-om, sa klauzulama „bezuslovna i naplativa na prvi poziv“. Ova bankarska garancija mora biti sa rokom važnosti minimum 60 dana od datuma otvaranja ponuda odnosno do isteka roka važnosti ponude.

Bankarska garancija za ozbilјnost ponude će biti vraćena svim ponuđačima odmah nakon zaklјučenja ugovora i dostavlјanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla od strane izabranog ponuđača.

Izabrani ponuđač će biti u obavezi da, nakon zaključenja ugovora, dostavi sledeće bankarske garancije, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za izvršenje ugovornih obaveza:

  1. Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora sa PDV-om;
  2. Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u visini od 5% od ukupne vrednosti ugovora sa PDV-om.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE